MASTER PROGRAM

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO I PRAVO LJUDSKIH PRAVA

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

O masteru

Master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava razvilo se iz modula specijalističkih studija koje su se bavile međunarodnim humanitarnim pravom (MHP).

Ove specijalističke studije nastale su kao posledica rastuće potrebe javne uprave za povećanjem kapaciteta u primeni normi međunarodnog humanitarnog prava. Uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Nastavno-naučno veće Fakulteta političkih nauka je decembra 2001. godine usvojilo odluku o osnivanju specijalizovanih studija međunarodnog humanitarnog prava, kao prvih specijalizovanih studija u oblasti društvenih i humanističkih nauka na Univerzitetu u Beogradu.

Dalje prateći društvene i naučne potrebe u vezi sa ozbiljnijim izučavanjem oblasti ljudskih prava u Republici Srbiji na višim nivoima studija, ove specijalističke studije su najpre obogaćene izučavenjem oblasti prava ljudskih prava.  

Kasnije, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta političkih nauka i Komisije za akreditaciju Ministarstva prosvete Republike Srbije 2010. godine ove studije transformisane su u poseban modul master akademskih studija međunarodnih odnosa.

Danas ovaj master modul podjednaku pažnju posvećuje relevantnim pitanjima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava. Silabusi ovih centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, a u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi.

 
 

Jedinstveno i profesionalno izučavanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava

Terms of Use: “Red Cross volunteer with UNFPA humanitarian aid boxes” by UN Ukraine used under CC BY 2.0, added background colour

 
2021-07-23-12-08-25-654-03_edited.jpg
Kao diplomirani arabista, master program Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava bih rado preporučila svakome koga te dve oblasti interesuju ali bih i ohrabrila sve studente sa drugačijom akademskom pozadinom da daju šansu ovom sjajnom smeru na Fakultetu političkih nauka. Smatram da su mi upravo metod nastave i sjajan naučni kadar ovog programa pružili temeljno znanje, teorijsko ali i praktično, zahvaljujući kojem sam stekla priliku da svoje dalje školovanje nastavim na Ženevskoj akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava.

Tijana Kukanjac

Generacija 2019/20
Ženevska akademija za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava

Pročitajte više iskustva naših studenata ovde.